Общи условия

Настоящите Условия за ползване уреждат договорните взаимоотношенията между ПРОВИЖЪН МЕДИА ГРУП ООД. от една страна, наричана по-долу „САЙТ” и третите лица- потребители, ползващи интернет сайтa krasivi.bg, от друга, .

Чл.1. Договорни дефиниции и условия

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

а/- Уебсайт / интернет сайт („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

б/-galleria.bg е уебсайт – виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на „КРОЗ“ АД, който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.

в/- ПРОВИЖЪН МЕДИА ГРУП ООД е със седалище София, бул. Цариградско Шосе 17, предоставящо информацията, стоките и услугите, предмет на тези условия за ползване, посредством администрирания от нето интернет сайт https://krasivi.bg Адрес за електронна поща: hello @krasivi.bg

г/- Потребител е всяко лице, което ползва информацията, услугите и стоките предоставяни от сайта krasivi.bg, включително и тези, които имат регистрация в сайта с e-mail адрес и парола за вход. Потребителят може да притежава едно, няколко отделни или едновременно всички правни и фактически качества свързани с потреблението на сайта- ползвател, абонат, рекламодател, дописник и/или сътрудник по правоотношение съгласно ЗЗД/ТЗ. Допуска се регистрирано в сайта лице с качеството на дописник/ сътрудник да бъде създател на лични материали срещу заплащане след преценка на „САЙТА”, като правата върху експонирания в сайта материал, са собственост на „САЙТА”. Това лице няма качеството „автор” на материала. Третото лице има качеството „Абонат” след предоставяне на име/ псевдоним, електронен адрес/ личен адрес. След натискане на бутона „абонирай ме” същото лице изразява изричното си съгласие да получава периодични съобщения на електронния си адрес, включващи части от електронното издание, включително платени съобщения. Третото лице може да придобие качеството „рекламодател”/”Партньор”/ след регистрация и получаване на субдомейн, като в електронното си разширения има право да експонира реклама. Като бонус „Партньора” получава 50% от рекламния приход от субдомейна след приспадане на законовите разходи. Услугата по регистрация на субдомейна е безплатна. Излаганите в субдомейна рекламни материали не следва да съдържат осмиващо, подвеждащо, нецензурно съдържание или съдържание нарушаващо права на третите лица. Отговорността при нарушаване на закона се носи изцяло от „Партньора”  регистрирал собствен субдомейн

д/- Парола е избрана от Потребителя поредица от букви, цифри и знаци, която заедно с e-mail адреса на потребителя служи за идентификация и достъп до потребителския му профил и част от услугите на сайта, изискващи идентификация на потребителя.

е/- Потребителски профил е част от уеб сайта, която съдържа информация за Потребителя, необходима за персонализиране на част от услугите, предоставяни от сайта krasivi.bg Потребителския профил е достъпен след въвеждане на e-mail адреса, с който потребителя е регистриран в сайта и лична парола.

ж/- Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Чл.2 Предоставяни услуги и предмет на договора.

а/- „САЙТА” предоставя на третите лица достъп до публикувана информация и услуги като: получаване на информационни бюлетини посредством електронна поща; създаване  и излагане от третите лица на собствени материали и/или реклама срещу възнаграждение плащано от „САЙТА”, даване на мнения  и коментари от третите лица, получаване на уведомления за новости в сайта включително за нови услуги и стоки предлагани на сайта посредством електронна поща; формиране и запаметяване на кошница от избрани стоки и услуги; on-line пазаруване на стоки; и др.

б/- Потребителя е длъжен стриктно да спазва изискванията определени от тези Условия за ползване, независимо дали има или не регистриран потребителски профил в сайта.

Чл.3 Съгласие с общите условия.

За да има достъп до някои услуги на „САЙТА”. Потребителя е длъжен да се регистрира, като попълни електронна форма за регистрация в сайта.

а/-Чрез маркиране на клетка „Приемам Общите условия за ползване на този сайт“, която се намира в края на регистрационната форма за нов потребител, Потребителят декларира, че е запознат с тях, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

б/- Чрез маркиране на клетката „Приемам Общите условия за ползване на този сайт“, която се намира в края на регистрационната форма за нов потребител, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), като със записването му на съответен носител в сървъра на „САЙТА” електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

в/- Регистрирането в „САЙТА” е невъзможно без съгласие с Общите условия за ползване на сайта.

г/- Договорът между „САЙТА” и потребителя се счита за сключен с извършването на изявлението на потребителя и записването на данните му върху сървъра на „САЙТА”. Договорът има неопределен срок на действие, до прекратяването му от една от страните.

д/- „САЙТА” си запазва правото да променя Условията за ползване на сайта, при което е длъжен своевременно да уведомява Потребителя.

Чл.4 Регистрация на потребител.

а/- Достъпът на Потребителя до част от информацията, услугите и стоките на Сайта и тяхното ползване се осъществява след извършване на регистрация.

б/- Потребителя се регистрира като посочва личните си имена, личен e-mail и самостоятелно съставена парола. Потребителя е длъжен да се регистрира с истинските си имена.

в/-„САЙТА” запазва правото си да заличава потребителски профил, ако установи че Потребителя при регистриранията си е представил невярна информация.

г/- Потребителят се задължава да опазва от посегателство от трети лица личния e-mail и паролата, служещи за идентифицирането му при ползването на сайта. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на e-mail-a и паролата, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на e-mail-a и паролата му. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „САЙТА” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

Чл.5 Права на интелектуална собственост.

а/-Цялото съдържание на този сайт, включително текст, графичен дизайн, изображения икони, снимки и софтуер е собственост на „САЙТА”. Всяка друга употреба на материалите от този сайт без предварително писмено одобрение от „САЙТА” е забранена.

б/-Потребителят може да експонира и излага в сайта свои материали срещу което получава от „САЙТА” възнаграждение. „САЙТА” има право на собствена преценка кога, кои и колко от предоставените материали да бъдат публикувани. С факта на публикуване на материала, страните се договарят, че носител на правата върху публикацията е „САЙТА”, а потребителят доброволно и възмездено е предоставил тези права. „САЙТА” има неограничено право да цитира, разпространява, предоставя, продава, дарява, отстъпва, прехвърля части от публикацията или целия материал. Разпореждането и управлението с част или с целия материал става по преценка на „САЙТА”, като тази преценка не може да бъде атакувана или оспорена от предоставилия материала. Ако потребителят ограничи или запрети по какъвто и да е било начин разпореждането с преотстъпения материал, същият носи отговорност за всички вреди нанесени на „САЙТА”. Последният си запазва правото да търси защита на накърнените си права по съдебен ред.

в/-„САЙТА” е собственик на правата върху всички коментари, мнения, анализи от страна на потребителите, както и на предоставения от тях снимков материал изложен в галерията със снимки, част от сайта. „САЙТА” има право неограничено да ползва и да се разпорежда с коментарите, мненията, анализите, снимките на потребителите.

г/-Потребителят носи неограничена отговорност към „САЙТА”  и третите лица в случаите на злоупотреба с права на интелектуална собственост.

д/-„САЙТА” има право на видоизменя преотстъпените материали.

Чл.6 Права и задължения на потребителя.

а/- Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни от „САЙТА”, при спазване на Общите условия за ползване на сайта. За да може да ползва всички услуги, Потребителят следва да въведе собствения e-mail и парола.

б/- Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

в/- Всеки Потребител има право само на една регистрация в сайта. Потребител с повече от една регистрация ще бъде деактивиран.

г/- Потребителят има право по всяко време да прекрати ползването на предоставените от „САЙТА” услуги.

д/- Потребителят има право да поставя връзки към съдържанието на сайта без предупреждение към „САЙТА”.

е/- Потребителят се задължава при ползуване на предоставяната от „САЙТА” услуга да не зарежда, да не разполага на сървър на „САЙТА”, да не изпраща или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

 1. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката или добрите нрави;
 2. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 3. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
 4. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
 5. съдържащи детска порнография, сексуално насилие, както хипервръзки към страници с подобно съдържание;
 6. чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
 7. представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 8. предмет на авторското право, освен в случаите на притежаване на това право или със съгласието на неговия носител;
 9. нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
 10. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 11. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.

ж/- Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от „САЙТА” услуги:

 1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 2. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на Чл.1/ж/.;
 3. да уведомява незабавно „САЙТА” за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

Чл.7 Права и задължения на „САЙТА”

а/-„САЙТА” се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителят за нормално ползване на услугите – предмет на настоящите Общи условия.

б/- „САЙТА” предлага услугите „във вида, в който са“ и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и инструкции и други параметри.

в/- „САЙТА” има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

г/- „САЙТА” има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.

д/- „САЙТА” има право да закрие и/или изтрие информацията на/за пощенски адрес на произволен потребител, по своя преценка и без право на преразглеждане.

е/- „САЙТА” има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че потребителя е нарушил Общите условия, разпространява непоискани търговски съобщения или използува адреса си за противозаконни цели или против обществения морал.

ж/- „САЙТА” има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

з/-Непосещаваните пощенски кутии ще бъдат отстранявани по усмотрение на „САЙТА”. Ако пощенска кутия е препълнена и, след предупреждение, Потребителя не вземе мерки да освободи място, САЙТЪТ може по свое усмотрение да осигури възможността и за напред да се получава поща в нея като изтрие част или цялото й съдържание.

и/-Самият факт, че САЙТЪТ е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от САЙТА няма да бъде следен и записван от трети страни.

й/-„САЙТА” няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяната услуга.

к/-С приемане на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

л/- „САЙТА” не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползуване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени умишлено от „САЙТА”.

Чл.8 Отговорност при технически недостатъци.

„САЙТА” не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „САЙТА”.

а/- „САЙТА” не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие на експлоатиране на оборудването на потребителя.

б/- С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката му с https://krasivi.bg, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на „САЙТА”. Потребителят декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от „САЙТА” за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

в/- „САЙТА” не носи отговорност за надеждността на услугата, която предлага, нейното качество и постоянно предоставяне, както и за загуба на съхранявана от него информация, системни сривове или появата на проблеми свързани с услуга.

Чл.9 Връщане на стока закупена от „САЙТА”

а/- Потребителят може да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до 3 (три) работни дни след получаването на пратката.

б/- Потребителят може, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя.

в/- „САЙТА” възстановява стойността на стоките по чл. 9/б/. в срок от 30 дни, с изключение на разходите по доставката до Потребителя.

г/ Потребителя няма право на отказ от сключен договор по чл.9./б/ и „САЙТА” не възстановява стойност на закупени стоки, когато тези стоки са изработени съгласно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка.

Чл.10 Лични данни

а/- Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че Потребителят е изразил съгласие за обработка на всички предоставени лични данни.

б/- „САЙТА” изисква минимум лични данни в регистрационната си форма и при непредоставянето им от страна на Потребителя, „САЙТА” отказва регистрацията.

в/- „САЙТА” не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо да ли е дало или не съгласие за това.

г/- Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни, по начина предвиден в Закона за защита на личните данни.

д/- „САЙТА” извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. „САЙТА” е администратор на лични данни по смисъла на закона. „САЙТА” може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Условията за ползване. Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

е/- Представените лични данни могат да се обработват за (със следните цели):

 1. предоставяне на услугата;
 2. статистически цели във връзка с работата на сайта.

ж/- „САЙТА” се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи: (а) е налице изричното съгласие на Потребителя; (б) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на „САЙТА” за дейности по администриране на услугата; (в) информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи; (г) „САЙТА” е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.

Чл.11 Особени условия

а/- „САЙТА” заплаща възнаграждение за преотстъпения материал по собствена формула съдържаща отчитане на броя прочитания на материала, неговия рейтинг, даван от третите лица. Формулата на заплащане се определя едностранно от „САЙТА”. В профила си потребителят може да следи текущия отчет на спечелените средства. Редът за тяхното изплащане се определя от „САЙТА”, като информация за това може да бъде получена в счетоводството на собственика на сайта.

б/-всички възнаградения се заплащат след приспадане на законовите разноски, като същите са за сметка на потребителя.

в/-между „САЙТА” и получателят на плащането не възникват трудови правоотношения, а само такива по повод на преотстъпения материал уредени с гражданското законодателство.

г/-горните условия по чл.11/б и в/ и реда за получаването на възнаграждения от потребителя важат и за приходите от рекламни банери в субдомейна на потребителя.

д/-по своя преценка „САЙТА” има право да раздава бонуси за предоставени материали от какъвто и да е било характер.

Чл.12 Рубрики и галерии. Езици

а/-„САЙТА” има право едностранно да създава собствени рубрики и галерии, да ги променя, наименува, преименува.

б/- „САЙТА” излиза на български език, както и на различни национални езици по преценка на неговия собственик. Материалите и публикациите могат да бъдат излагани, разпространявани, преотстъпвани, предоставяни, дарявани, прехвърляни на каквито и да е било езици, като е възможно  и допустимо различие между материала публикуван на български, в последствие  и на друг национален език. Преотстъпения или собствения материал могат да бъдат директно  и преимуществено разпространявани на език различен от български.

Чл.13 Други условия

Предвидените в договора и настоящите Условия за ползване писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет сайта на „САЙТА” и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

а/- Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия за ползване се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

б/- За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

в/- Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, ще бъдат решавани съгласно действащото законодателство на Република България.